Banner

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě společnosti Westmusic s.r.o. Prodejní sítí Westmusic s.r.o. se rozumí propojená prodejní místa (tzn. prodejní místa společnosti Westmusic s.r.o. a prodejní místa smluvních partnerů Westmusic s.r.o.) a on-line prodej na webových stránkách Westmusic s.r.o. na adrese www.vstupenkovna.cz. Za nákup vstupenek prostřednictvím prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přes obchodní úsek Westmusic s.r.o. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.

 2. Společností Westmusic s.r.o. se rozumí společnost Westmusic s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v odd. C, vložce 27067, IČ: 29125511, DIČ: CZ29125511, se sídlem Pražská 114/39, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň. Společnost Westmusic s.r.o. není pořadatelem všech jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Společnost Westmusic s.r.o. zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele, není-li pořadatelem sama, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.

 3. Společnost Westmusic s.r.o. žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto Akcí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto Akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele Akce.

 4. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

 5. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

 6. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť Westmusic s.r.o. tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

 7. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

 8. V případě spekulativního nákupu vstupenek je prodejce oprávněn objednané vstupenky zrušit.
   9. K objednaným vstupenkám může být účtován servisní poplatek za zpracování a vyřízení platby.

Reklamační řád

 1. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 2. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

 3. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti Westmusic s.r.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost Westmusic s.r.o. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

 4. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost Westmusic s.r.o. vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše prostředků, které jí pořadatel za tím účelem poskytne, neboť společnost Westmusic s.r.o. jedná pouze jménem a na účet pořadatele Akce. V části, v níž nebudou nároky zákazníků uspokojeny, odpovídá zákazníkům výhradně pořadatel zrušené Akce.

 5. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti Westmusic s.r.o. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku dosud nepřevzal nebo mu nebyla z Westmusic s.r.o. dosud odeslána, bude tomuto zákazníkovi s výhradou ustanovení bodu 4. vstupné vráceno prostřednictvím jeho platební karty, kterou vstupenku zaplatil, nebo na účet, ze kterého společnost Westmusic s.r.o. platbu za vstupenku obdržela.

 6. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti Westmusic s.r.o. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku převzal či obdržel poštou nebo jiným způsobem, bude zveřejněn aktuální postup při vracení vstupného na stránkách zde. Samotný postup při vracení vstupného je následující:

 7. Pokud byla vstupenka zakoupena v konkrétním prodejním místě prodejní sítě Westmusic s.r.o., bude zákazníkovi vstupné s výhradou ustanovení bodu 4. vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém ji zakoupil. Vzhledem k tomu, že společnost Westmusic s.r.o. jedná jménem a na účet pořadatele zrušené Akce, může být na pokyn pořadatele určeno jiné konkrétní místo, ve kterém bude vstupné vracet sám pořadatel;

 8. Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky Westmusic s.r.o. (www.vstupenkovna.cz), kontaktuje zákazník bez zbytečného odkladu prodejce prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. Vstupné bude zákazníkovi s výhradou ustanovení bodu 4. vráceno bankovním převodem na účet případně přes kartové centrum, který zákazník za tím účelem společnosti Westmusic s.r.o. písemně sdělí;

 9. Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, bude Westmusic s.r.o. postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. O stanovisku pořadatele k reklamaci bude zákazník vyrozuměn do 30 dnů. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.

 10. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: [email protected] .

 11. U společnosti Westmusic s.r.o. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti Westmusic s.r.o.


Ochrana osobních údajů

  1.  Prohlášení o ochranně osobních údajů: Společnost Westmusic s.r.o. jakožto provozovatel www.vstupenkovna.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu se shora uvedenými obchodními podmínkami.

  2.  Co shromažďujeme? Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno a příjmení (případně jméno firmy, IČO a sídlo), datum narození, adresu (fakturační), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

  3.  K čemu nám vaše osobní údaje slouží? Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné.

  4.  Jak lze ovlivnit jejich zápis? Po zalogování do prodejního systému na www.vstupenkovna.cz můžete tyto údaje editovat či mazat.  V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na [email protected]. Stejně tak nás můžete kontaktovat na této adrese pro získání výpisu rozsahu zpracování vašich osobních údajů. Tento získáte do 5 pracovních dní od podání žádosti, a to ve formátu .pdf.

  5.  Jak dlouhou dobu budou údaje zpracovány? Na vaše osobní údaje se váží jednotlivé provedené nákupy, za tím účelem i s ohledem na zákonnou povinnost doložit veškeré provedené platby, evidujeme vaše údaje minimálně 10 následujících let poté, co byla provedena poslední transakce. 


Podmínky nakládání se vstupenkou zakoupenou na www.vstupenkovna.cz

 1. Barevný tisk vstupenky (dále jen jako "E-Ticketu") není vyžadován.
 2. Zaplacené vstupné se nevrací. Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada.
 3. E-Ticket je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě.
 4. E-Ticket je mimo portál www.vstupenkovna.cz neprodejný.
 5. E-Ticket je platný pouze ve formátu A4. Padělání je trestné.
 6. Dodatečnými úpravami se E-Ticket stává neplatným.
 7. Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím či zkopírováním E-Ticketu.
 8. Vstup bude umožněn pouze tomu, kdo jako první předloží tento E-Ticket (na základě platného ID čísla).
 9. Při jakémkoliv dalším předložení E-Ticektu s totožným ID nebude na daný lístek přihlíženo jako na platný, a to bez ohledu na to, kdo ho předloží.
 10. E-Ticket je dále neprodejný.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo využítí audio/ video záznamů z akce pro komerční účely.
 12. Držitelé E-Ticketu jsou povinni řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce