Banner

Reklamační řád

Reklamační řád

1. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

2. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

3. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti Westmusic s.r.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost Westmusic s.r.o. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

4. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost Westmusic s.r.o. vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše prostředků, které jí pořadatel za tím účelem poskytne, neboť společnost Westmusic s.r.o. jedná pouze jménem a na účet pořadatele Akce. V části, v níž nebudou nároky zákazníků uspokojeny, odpovídá zákazníkům výhradně pořadatel zrušené Akce.

5. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti Westmusic s.r.o. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku dosud nepřevzal nebo mu nebyla z Westmusic s.r.o. dosud odeslána, bude tomuto zákazníkovi s výhradou ustanovení bodu 4. vstupné vráceno prostřednictvím jeho platební karty, kterou vstupenku zaplatil, nebo na účet, ze kterého společnost Westmusic s.r.o. platbu za vstupenku obdržela.

6. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti Westmusic s.r.o. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku převzal či obdržel poštou nebo jiným způsobem, bude zveřejněn aktuální postup při vracení vstupného na stránkách zde. Samotný postup při vracení vstupného je následující:

7. Pokud byla vstupenka zakoupena v konkrétním prodejním místě prodejní sítě Westmusic s.r.o., bude zákazníkovi vstupné s výhradou ustanovení bodu 4. vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém ji zakoupil. Vzhledem k tomu, že společnost Westmusic s.r.o. jedná jménem a na účet pořadatele zrušené Akce, může být na pokyn pořadatele určeno jiné konkrétní místo, ve kterém bude vstupné vracet sám pořadatel;

8. Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky Westmusic s.r.o. (www.vstupenkovna.cz), kontaktuje zákazník bez zbytečného odkladu prodejce prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. Vstupné bude zákazníkovi s výhradou ustanovení bodu 4. vráceno bankovním převodem na účet případně přes kartové centrum, který zákazník za tím účelem společnosti Westmusic s.r.o. písemně sdělí;

9. Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, bude Westmusic s.r.o. postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. O stanovisku pořadatele k reklamaci bude zákazník vyrozuměn do 30 dnů. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.

10. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: [email protected].

11. U společnosti Westmusic s.r.o. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti Westmusic s.r.o.