Reklamační řád

  I. Reklamační řád stanovuje postup zákazníka společnosti Westmusic, s.r.o. (dále jen „Provozovatel “) v případech, kdy zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce, prostřednictvím prodejní internetového portálu WESTMUSIC TICKETS PORTAL.
  II. Prodej vstupenek prostřednictvím portálu WESTMUSIC TICKETS PORTAL se realizuje na základě objednávky vstupenek na kulturní akce. Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce.
  III. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za uskutečnění akcí a změny termínů jejich konání, průběh akcí a změnu v jejich programu, ani za jakékoliv události vzniklé v průběhu akcí nebo v souvislosti s jejich konáním. Provozovatel rovněž neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s návštěvou akcí, zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele akce. Výjimku tvoří pouze případy kdy Provozovatel je zároveň pořadatelem konkrétní akce.
  IV. Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému dodání všech zaplacených vstupenek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Provozovatel neodpovídá za technické problémy způsobené třetí stranou (žádný příjem emailu se vstupenkami z důvodu plné schránky zákazníka, poškození souborů se vstupenkami vlivem přenosu dat na poštovní server aj.)
  V. Pokud zákazník nabude domnění že má právo reklamaci, svůj požadavek směřuje na kontakt uvedený na titulní stránce Tickets portálu pod záložkou Kontakt na uvedeném telefonním čísle či emailové adrese.
  VI. V případě, kdy dojde ke vzniku nestandardní situace v době kratší než 10 pracovních dní před termínem konání akce, Provozovatel nemůže zákazníkovi garantovat včasné vyřešení reklamace do začátku akce
  VII. Reklamační řád je závazný pro zákazníka a Provozovatele. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.10.2013.